Luận Án Tiến Sĩ: Chiến Lược Phát Triển Nhân Lực Cấp Cao Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (SME) Tại Hà Nội, Việt Nam – Bùi Hải Cự (Bùi Phương Việt Anh)

Đây là luận văn tiến sĩ nghiên cứu về chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong các doanh nghiệp SMEs tại Hà Nội, Việt Nam. Nghiên cứu này được tiến hành bằng phương pháp định tính và định lượng nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong doanh nghiệp SMEs tại Hà Nội, Việt Nam, xây dựng và kiểm định mô hình đo lường các nhân tố tác động đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong tổ chức. Trên cơ sở nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chiến lược của hoạt động phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong tổ chức.

Tác giả đề xuất mô hình lý thuyết các yếu tố tác động đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao với 7 yếu tố: Cơ cấu, nhu cầu, tài chính, năng lực tư duy, tố chất lãnh đạo, kỹ năng chuyên môn, khả năng ngoại giao với 28 biến quan sát, một biến phụ thuộc đại diện cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao với 4 biến quan sát.

Thông qua việc khảo sát 350 nhân sự trong doanh nghiệp SMEs tại Hà Nội, Việt Nam với 299 phiếu khảo sát đủ điều kiện sử dụng. Nghiên cứu sử dụng đồng bộ các kiểm định thang đo gồm hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính. Kết quả thu được 5 yếu tố đạt yêu cầu: Cơ cấu, nhu cầu, năng lực tư duy, kỹ năng chuyên môn và khả năng ngoại giao, chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao đã giải thích được 57,16% sự tác động đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao trong doanh nghiệp.